دختران باشگاه فرشاد

روزهای زوج

  • 9-10.30
  • 10.30-11.30
  • 11.30-13.30 قهرمانی
  • 13.30-15.30قهرمانی
  • 15.30-16.30
  • 16.30-17.30
  • 17.30-18.30
  • 18.30-19.30
  • 19.30-20.30
  • 20.30-21.30