شرکت در همایش آیین باشگاه داری

خانه ژیمناستیک استاد خدامی و فرشاد بابل به اولین همایش آیین اعطای تندیس باشگاه داری دعوت شدند.این مراسم باشکوه با حضور بزرگانی چون جناب آقای داورزنی معاونت توسعه قهرمانی وزارت ورزش و آقای دکتر رجبی ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1398برگزار شد.کارگاه های بسیار عالی و کاربردی این همایش از ویژگی های آن بود. در پایان مراسم ضمن صحبت با آقای دکتر رجبی نظرات خود را برای ارتقای سطح کمی و کیفی اینگونه رویدادها ارایه نمودیم.