پسران باشگاه خدامی

روزهای فرد

 • خصوصی نونهالان 11-10
 • خصوصی جوجه ها 12-11
 • خصوصی پیشرفته 15-13.30
 • خصوصی نونهالان 16-15
 • خصوصی 17-15
 • خصوصی پیشرفته 18-17
 • خصوصی پیشرفته 19-18
 • قهرمانی 21-19

روزهای زوج

 • 11.30-12.30 خصوصی جوجه ها
 • 12.30-13.30 خصوصی نونهالان
 • 14-15 خصوصی نونهالان
 • 15-16 خصوصی نونهالان
 • 16-17 خصوصی نونهالان
 • 17-18 خصوصی پیشرفته
 • 18-19.30 خصوصی پیشرفته
 • 19.30-21.30 قهرمانی