پسران باشگاه خدامی

| امید حق شناس

روزهای زوج

 • ویژه نونهالان ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰
 • خصوصی نونهالان ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
 • ویژه نونهالان ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
 • مبتدی – نونهالان ساعت ۱۴ تا ۱۵
 • مبتدی – نونهالان ساعت ۱۵ تا ۱۶
 • خصوصی ساعت۱۶ تا ۱۷
 • مبتدی – نیمه پیشرفته ساعت ۱۷ تا ۱۸
 • گروه پیشرفته ۱۸ تا ۱۹:۳۰
 • گروه قهرمانی ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰
 • کلاس خصوصی ۱۲:۳۰ تا ۳۰ : ۱۳

روزهای فرد

 • مبتدی – نونهالان ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰
 • مبتدی – نونهالان ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰
 • نیمه پیشرفته – پیشرفته ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰
 • مبتدی – نونهالان ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲
 • کلاس خصوصی ۱۸ تا ۱۹:۳۰
خانه ژیمناستیک فرشاد و خدامی- © 2021 نوین اندیشان کاسپین (info@nacaspian.ir)